• Full Time
  • ledled Gogledd
  • Salary:Cyflog cystadleuol a chynllun bonws sy’n gysylltiedig â pherfformiad

Adeiladu dyfodol cryfach

Mae Cartrefi Conwy erbyn hyn yn landlord cymdeithasol cofrestredig llwyddiannus a dylanwadol yn y rhanbarth. Mae gan y cwmni dros 4,000 eiddo ledled Gogledd Cymru a throsiant o ryw £30m. Rydym yn ddigyfaddawd yn ein huchelgais i osod meincnod ar gyfer ansawdd, creadigrwydd ac effeithiolrwydd, a’n nod yw rhoi ein cwsmeriaid gyntaf. Yn ogystal â rhaglen ddatblygu arbennig a fydd yn darparu 250 o gartrefi erbyn 2020, rydym hefyd yn agor safle ar gyfer codi adeiladau modiwlar.

Mae ein Cyfarwyddwr Grŵp: Adnoddau, sydd ar fin ymddeol, wedi bod yn flaenllaw yn ein llwyddiant – cael ein enwi CIPFA Cymru, tim cyllid y flwyddyn 2018 – ac rydym yn chwilio am ymgeisydd eithriadol a fydd yn gallu cryfhau ac ymestyn y llwyddiannau hyn. Dyma rôl strategol sylweddol yn ein huwch dîm arwain.

Byddwch yn gyfrifydd cymwysedig, a’ch profiad proffesiynol wedi’i gael ar lefel uwch mewn sefydliad o faint a chymhlethdod tebyg, ac o fewn sector sy’n cael ei reoleiddio mae’n debyg. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn deall yn iawn y prif heriau sy’n debygol o’n hwynebu yn y dyfodol – a’n sicrhau o’ch gallu i’w rheoli’n ffafriol. Mae proffidioldeb a thwf yn sail i’n gallu i wneud penderfyniadau strategol cadarnhaol. Felly, rhaid i chi hefyd rannu ein hymrwymiad i ‘warged at bwrpas’, a fydd yn cael ei ddangos drwy hanes blaenorol o gyflenwi masnachol a chynllunio busnes effeithiol, gan gynnwys negodi’n llwyddiannus â chyllidwyr a phartneriaid.

Bydd gennych arddull arwain gadarnhaol a gafaelgar, a dull egnïol a chadarn o weithredu. Byddwch yn croesawu’r cyfle i fod yn arweinydd gweledol, yn ddylanwadwr ac yn eiriolwr dros newid yn y busnes llwyddiannus hwn sy’n tyfu.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â’n hymgynghorydd Anne Elliott yn EMA ar 01926 887272. I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i www.buildingstrongerfutures.co.uk

Dyddiad cau: 10 y.b., 9 Ionawr 2019.